Όροι & Προϋποθέσεις

 Όροι & προϋποθέσεις δημοπρασίας

Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

1. Εκτίμηση αντικειμένων

1.1 Όλα τα αντικείμενα που προσφέρονται προς πώληση εκτιμώνται από τον Οίκο Δημοπρασίων Loudos Auctions με βάση την αναμενόμενη τιμή κατακύρωσης και που καθορίζεται από την εμπειρία και τους ειδικούς του Loudos Auctions καθώς και από προηγούμενα αποτελέσματα δημοπρασίας παρόμοιων αντικειμένων. Είναι πιθανό η εκτίμηση και η περιγραφή να αναθεωρηθούν πριν από τη δημοπρασία. Οι αλλαγές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Loudos Auctions. Οι αναγραφόμενες τιμές εκτίμησης είναι προϊόν προσωπικής εκτίμησης του Δημοπράτη και δεν αποτελούν δέσμευση για το τελικό αποτέλεσμα.

2. Περιγραφή αντικειμένων

2.1 Τα αντικείμενα της δημοπρασίας παρουσιάζονται σε φωτογραφίες και περιγραφές στο loudos.gr. Η περιγραφή έχει διατυπωθεί σύμφωνα με τις γνώσεις του Οίκου Δημοπρασιών Loudos Auctions και βασίζεται σε λεπτομερή έρευνα.

2.2 Τα αντικείμενα της δημοπρασίας είναι κάποιας ηλικίας και αυτό συχνά σημαίνει ότι είναι φθαρμένα ή επισκευασμένα. Κάθε αντικείμενο πωλείται «ως έχει». Ο Οίκος Δημοπρασιών Loudos Auctions και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για πιθανά ελαττώματα, φθορές ή ατέλειες της περιγραφής του.

2.3 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Οίκος Δημοπρασιών Loudos Auctions ενδέχεται να επιλέξει να προσθέσει στην περιγραφή την προέλευση ενός αντικειμένου. Μια τέτοια περιγραφή παρέχεται εάν ένας πρώην κάτοχος είναι γνωστός στο κοινό ή/και εάν η προέλευσή του, ρίχνει περαιτέρω φως στο αντικείμενο και το ιστορικό του. Σε άλλες περιπτώσεις, τέτοιες πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην περιγραφή για λόγους όπως η επιθυμία του πωλητή για απόρρητο και ανωνυμία.

2.4 Είναι πιθανό η εκτίμηση και η περιγραφή να αναθεωρηθούν πριν από τη δημοπρασία. Οι αλλαγές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Loudos Auctions.

2.5 Όλα τα δημοπρατούμενα αντικείμενα θεωρούνται καλή τη πίστη από τον Οίκο Δημοπρασιών Loudos Auctions ως ανήκοντα στον πωλητή, ο οποίος και εγγυάται ότι το έργο είναι ελεύθερο οιουδήποτε νομικού ή πραγματικού ελαττώματος, διεκδικήσεως ή αξιώσεως τρίτου επ’ αυτού.

3. Εκθεση αντικειμένων

3.1 Τα αντικείμενα της δημοπρασίας παρουσιάζονται πριν από τη δημοπρασία στις τοποθεσίες του Οίκου Δημοπρασιών Loudos Auctions όπως αυτές αναγράφονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο και στην ιστοσελίδα. Οι υποψήφιοι αγοραστές ενθαρρύνονται να ελέγχουν προσεκτικά τα αντικείμενα της δημοπρασίας και είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό της κατάστασης των αντικειμένων στα viewings, όπου έχουν επίσης την ευκαιρία να συμβουλευτούν την ομάδα μας.

3.2 Εάν ένας αγοραστής δεν έχει την ευκαιρία να εξετάσει το αντικείμενο από κοντά, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να αιτηθεί αναλυτική περιγραφή της κατάστασης του αντικειμένου (condition report).  Το condition report περιλαμβάνει αναλυτική οπτική περιγραφή της κατάστασης του αντικειμένου και δε βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση. Η περιγραφή κατάστασης προορίζεται μόνο για ενημερωτική χρήση, προς πληροφόρηση των πελατών του Loudos Auctions που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιθεωρήσουν το εκάστοτε αντικείμενο δια ζώσης.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

4. Ο ρόλος μας

4.1 Ο Οίκος Δημοπρασιών ενεργεί πάντοτε ως αντιπρόσωπος του πωλητή.

4.2 Τα αντικείμενα της δημοπρασίας μπορούν να έχουν την τιμή ασφαλείας (reserve price) που έχει συμφωνηθεί με τον πωλητή, το αντικείμενο δεν μπορεί να πωληθεί κάτω από αυτήν τη συμφωνημένη τιμή. Ο δημοπράτης διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και κατά την κρίση του να δεχθεί προσφορά χαμηλότερη της τιμής εκκίνησης και να πωλήσει το αντικείμενο.

4.3 Ο δημοπράτης δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί την είσοδο ή τη συμμετοχή οιουδήποτε στη δημοπρασία, καθώς επίσης να αποσύρει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε λαχνό από αυτήν.

5. Υποβολή Προσφορών

5.1 Το νόμισμα που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών είναι EURO (€).

5.2 Ο δημοπράτης διευθύνει τη δημοπρασία και καθορίζει τις διαδοχικές πλειοδοσίες επί των δημοπρατουμένων έργων, δικαιούμενος να αρνηθεί προσφορές μικρότερες ή μεγαλύτερες του προτεινόμενου από εκείνον ύψους.

5.3 Αγοραστής θεωρείται εκείνος ο οποίος αποδέχθηκε την υψηλότερη τιμή που πρότεινε ο δημοπράτης και στην οποία κατακυρώθηκε το αντικείμενο.

5.4 Η τιμή κατακύρωσης είναι η τιμή που «κλείνει» ο δημοπράτης ένα αντικείμενο κατά τη δημοπρασία και όχι η τιμή πώλησης (βλ. παρ. 7).

5.5 Η τιμή κατακύρωσης στον αγοραστή είναι δεσμευτική σύμφωνα με τους όρους & προϋποθέσεις της δημοπρασίας.

5.6 Σε περίπτωση που προσφορές κατατίθενται για λογαριασμό τρίτου, το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά είναι ο οριστικός υπεύθυνος για την περαίωση της συναλλαγής.

5.7  Τα αντικείμενα αγοράζονται στην τρέχουσα συνθήκη και κατάστασή τους, και ανεξάρτητα από τον τρόπο συμμετοχής, ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά του.

6. Τρόποι Συμμετοχής στη Δημοπρασία:

6.1 Φυσική παρουσία στην αίθουσα διεξαγωγής της δημοπρασίας:  εγγραφή στη γραμματεία της δημοπρασίας με την ταυτότητα, το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης.

6.2 Γραπτή συμμετοχή: συμπληρώνοντας τη φόρμα γραπτής συμμετοχής που θα βρείτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της δημοπρασίας. Για να είναι έγκυρη η προσφορά πρέπει να έχουμε λάβει τη φόρμα γραπτής συμμετοχής τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας.

6.3 Τηλεφωνική συμμετοχή: συμπληρώνοντας τη φόρμα τηλεφωνικής συμμετοχής που θα βρείτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της δημοπρασίας. Για να μπορούμε να οργανώσουμε τη τηλεφωνική σας συμμετοχή πρέπει να έχουμε λάβει τη φόρμα τηλεφωνικής συμμετοχής τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας.

6.4 Absentee Online Bid: συμπληρώνοντας το μέγιστο χτύπημα (max bid) για τον κάθε λαχνό που επιθυμείτε να αποκτήσετε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της δημοπρασίας μέσω της ιστοσελίδας μας Loudos.gr.

6.5 Live Online Bid: Δυνατότητα συμμετοχής και κατάθεσης προσφορών στη δημοπρασία ζωντανά, με ταυτόχρονη παρακολούθηση της ζωντανής ροής (live streaming) της δημοπρασίας, από υπολογιστή, κινητό ή tablet με πολύ απλή και εύκολη διαδικασία εγγραφής. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τους συνδέσμους των πλατφόρμων που συνεργαζόμαστε θα βρείτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της δημοπρασίας.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

7. Ποσά που προστίθενται στην τιμή κατακύρωσης.

Εκτός από την τιμή κατακύρωσης, ο αγοραστής πληρώνει προμήθεια (buyer’s premium) στον Οίκο Δημοπρασιών, καθώς και άλλα ποσά που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά, εάν ισχύουν οι όροι  για αυτά. Το συνολικό ποσό που πληρώνει ο αγοραστής στις δημοπρασίες Loudos Auctions ονομάζεται “τιμή αγοράς”.

7.1 Προμήθεια Αγοραστή (buyer’s premium): 17% + ΦΠΑ στην προμήθεια (συνολικά 21,08%) στην τιμή κατακύρωσης, για δια ζώσης συμμετοχή στην αίθουσα κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, για τηλεφωνικές προσφορές, για γραπτές προσφορές  και για διαδικτυακή προσφορά (online absentee bid) μέσω του loudos.gr.

7.2 Συμμετοχή στη δημοπρασία ζωντανά (Live Online Bidding): Προστίθεται επιπλέον 4% + ΦΠΑ στην προμήθεια (σύνολο 4,96%), για συμμετοχή και κατάθεση προσφορών ζωντανά μέσω διαδικτύου με ταυτόχρονη παρακολούθηση της ζωντανής ροής της δημοπρασίας (live streaming) μέσω των πλατφόρμων που συνεργαζόμαστε, οι οποίες αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της δημοπρασίας. Το ποσό αυτό προστίθεται στο buyer’s premium. Το buyer’s premium για χτυπήματα μέσω των συνεργαζόμενων πλατφόρμων είναι 19% + ΦΠΑ στην προμήθεια (συνολικά 23,56%).

7.3 Εαν ο λαχνός έχει δίπλα στον τίτλο αστέρι (*) ή κείμενο στην περιγραφή «ο λαχνός πωλείται με ΦΠΑ 24%» τότε στην τιμή κατακύρωσης προστίθεται 24% Φ.Π.Α. που βαρύνει τον αγοραστή και δεν προστίθεται το buyer’s premium.

7.4 «Δικαίωμα παρακολούθησης» (με το σήμα «AR» στον τίτλο/περιγραφή του λαχνού), του καλλιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή ή έχει αποβιώσει μέσα στα τελευταία 70 χρόνια (άρθρο 5 του νόμου 2121/1993, περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως εκάστοτε ισχυεί.) Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό 5% για το τίμημα της τιμής κατακύρωσης από 1000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, από 50.000,1 έως 200.000 σε ποσοστό 3% από 200.000,1 έως 350.000 σε ποσοστό 1%, από 350.000,1 έως 500.000 σε ποσοστό 0,5% και σε ποσοστό 0,25% στο ποσό που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα παρακολούθησης προστίθεται στην τιμή κατακύρωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% που βαρύνει επίσης τον αγοραστή.

7.5 Τέλη Χρεωστικής / Πιστωτικής Κάρτας, PayPal: Ο Οίκος Δημοπρασιών Loudos Auctions διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον τέλη χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας ή  PayPal που επιβάλλονται από τις εκάστοτε εταιρείες.

8. Πληρωμή αντικειμένων

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

8.1 Με χρεωστική / πιστωτική κάρτα online μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Eurobank ή αυτοπροσώπως σε μία από τις τοποθεσίες του Οίκου Δημοπρασιών Loudos Auctions.

8.2 Με μετρητά (μέχρι 500€ σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία).

8.3 Με τραπεζικό έμβασμα σε έναν απο τους τραπεζικούς λογαριασμό του Loudos Auctions.

8.4 Δεχόμαστε πληρωμές σε κρυπτονομίσματα. Ο Loudos Auctions είναι ο πρώτος ελληνικός Οίκος Δημοπρασιών και ένας από τους πρώτους οίκους δημοπρασιών στον κόσμο που δέχεται κρυπτονομίσματα ως τρόπο πληρωμής για αγορές μέσω των δημοπρασιών μας. Οι πελάτες μας μπορούν πλέον να επιλέξουν το BTC ως τρόπο πληρωμής!

9. Εκπρόθεσμες Πληρωμές

9.1 Εάν το τίμημα αγοράς εξακολουθεί να μην έχει καταβληθεί 14 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης πληρωμής, η Loudos Auctions δικαιούται να ζητήσει την τιμή αγοράς που καταβλήθηκε κάνοντας συμψηφισμό με την κατάθεση/με ανάληψη της τραπεζικής εγγύησης ή να ακυρώσει την αγορά.

9.2 Εάν η αγορά ακυρωθεί, η Loudos Auctions δικαιούται να πουλήσει το αντικείμενο σε μια νέα δημοπρασία και να απαιτήσει το κόστος και τυχόν διαφορά μεταξύ της νέας και της προγενέστερης τιμής κατακύρωσης (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας buyer’s premium του αγοραστή) που καλύπτονται από τον αγοραστή.

9.3 Εκτός από την είσπραξη οφειλών, η Loudos Auctions μπορεί να ζητήσει την είσπραξη όλων των οφειλόμενων απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δεν έχουν καταβληθεί εγκαίρως με τους ακόλουθους τρόπους:

θ) Κάνοντας τον αγοραστή να καλύψει τα έξοδα μέσω της πώλησης αντικειμένων σε δημοπρασία από ή για λογαριασμό του αγοραστή. Η πώληση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμφωνημένη τιμή ασφαλείας. Το ποσό από τα αντικείμενα που αποστέλλονται προς δημοπρασία δεν μπορεί να εισπραχθεί εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οίκο Δημοπρασίων.

ii) Κατάσχεση του υπολοίπου του αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου από την πώληση αντικειμένων που αποστέλλονται από ή για λογαριασμό του αγοραστή, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι απαιτήσεις προέρχονται από πωλήσεις σε δημοπρασία πριν ή μετά την ημερομηνία αθέτησης της πληρωμής από τον αγοραστή.

10. Παραλαβή αντικειμένων

10.1 Η κυριότητα ενός αντικειμένου που αγοράστηκε μεταβιβάζεται στον αγοραστή όταν έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου η τιμή αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και τελών, και μόνο τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η παραλαβή ή αποστολή ενός αντικειμένου.

10.2 Ο αγοραστής υποχρεούται να διευθετήσει τον λογαριασμό του και να παραλάβει την αγορά του εντός 14 ημερών από τη λήξη δημοπρασία. Για Live Online Auctions και για Online Only Auctions,  η τοποθεσία του κάθε αντικειμένου αναγράφεται στην περιγραφή του αντικειμένου στη σελίδα της δημοπρασίας. Έχουμε τη δυνατότητα για μικρότερα αντικείμενα, να προσφέρουμε δωρεάν αποστολή μεταξύ των τοποθεσιών μας, ώστε να παραλάβετε από το σημείο της επιλογής σας.

10.3 Εάν η παραλαβή των αντικειμένων δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου των 14 ημερών, τα αντικείμενα που αγοράστηκαν αποθηκεύονται με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή.

11. Ακυρώσεις

11.1 Ο αγοραστής δικαιούται να ακυρώσει μια αγορά εάν η περιγραφή περιείχε σημαντικά σφάλματα που οδήγησαν σε υψηλότερη τιμή κατακύρωσης από αυτή που θα προέκυπτε από μια ορθή περιγραφή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συνολική τιμή αγοράς θα επιστραφεί. Ο αγοραστής δεν μπορεί να απαιτήσει πληρωμή τόκων επί της τιμής αγοράς ή να απαιτήσει την πληρωμή οποιωνδήποτε άλλων εξόδων ή ζημιών.

11.2 Μια αγορά δεν μπορεί να ακυρωθεί και ο αγοραστής δεν μπορεί να απαιτήσει επιστροφή του τιμήματος αγοράς ή να εγείρει οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις έναντι της Loudos Auctions εάν η περιγραφή του αντικειμένου είναι σύμφωνη με την ενότητα 11.1. Το ίδιο ισχύει αν τα στοιχεία πλαστογραφίας απαιτούσαν τη χρήση επιστημονικών μεθόδων που είτε δεν ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της πώλησης, είτε ήταν υπερβολικά δαπανηρή η χρήση τους ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη φθορά του εν λόγω αντικειμένου.

11.3 Οι αξιώσεις για ακύρωση μιας αγοράς πρέπει να κοινοποιούνται στη Loudos Auctions με email στο info@loudos.gr. Αυτή η ειδοποίηση, ωστόσο, πρέπει να δοθεί το αργότερο δύο χρόνια μετά την τελική ημερομηνία παραλαβής σύμφωνα με την ενότητα 10.2. Το αντικείμενο που αγοράστηκε πρέπει να επιστραφεί στη Loudos Auctions στην ίδια κατάσταση που ήταν την ημέρα που πουλήθηκε στη δημοπρασία. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ο αγοραστής χάνει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά και δεν μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή των χρημάτων του τιμήματος αγοράς. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των εξόδων που σχετίζονται με την επιστροφή του αντικειμένου.

12. Αποστολή 

12.1 Αποστολές εντός Ελλάδος: Η αποστολή μπορεί να γίνει με courier ή με μεταφορική (πρακτορείο) που επιθυμείτε. Καθώς τα αντικείμενα που δημοπρατούμε είναι μοναδικά δεν μπορούμε να έχουμε flat κόστος μεταφορικών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2111196126 ή με email στο info@loudos.gr  για να σας ενημερώσουμε με το κόστος μεταφορικών του λαχνού ή των λαχνών που επιθυμείτε.

12.2 Προσφέρουμε υπηρεσίες in-house πακεταρίσματος των αντικειμένων που αγοράσατε αλλά δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να συμβούν κατά τη μεταφορά.

12.3 Εφόσον θέλετε τα αντικείμενά σας να αποσταλούν ασφαλισμένα μπορούμε να σας προτείνουμε εξειδικευμένα πρακτορεία που θα παραλάβουν το/τα αντικείμενα από το χώρο μας, θα τα πακετάρουν και θα τα αποστείλουν στο χώρο σας ασφαλισμένα.

Για αποστολές εκτός Ελλάδος δείτε την Αγγλική έκδοση.

13. Πολιτική απορρήτου

13.1 Είναι σημαντικό για τον Οίκο Δημοπρασιών Loudos Auctions να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του πλειοδότη. Η αναλυτική πολιτική απορρήτου βρίσκεται στο loudos.gr.